Cele

1. Dla młodych dorosłych z grup defaworyzowanych, aby: znacząco zwiększyć wiarę w możliwość sprostania wyzwaniom związanym ze znalezieniem pracy w przyszłości; bezpośrednio rzucić wyzwanie negatywnym tendencjom, zwiększając aspiracje i wiarę w pracę i zatrudnienie; znacząco zwiększyć indywidualną wiedzę i zrozumienie swoich mocnych i słabych stron w odniesieniu do pracy i zatrudnienia; pomagać stworzyć odpowiednie warunki dla uczestników, aby mogli iść dalej i osiągnąć to, co jest dla nich ważne; zwiększać wartość przypisywaną osiągnięciom w przyszłych perspektywach zawodowych; prowokować uczestników do głębokiej refleksji nad własnymi umiejętnościami i możliwościami. Wyniki te zostaną przedstawione na podstawie bezpośrednich korzyści z uczestnictwa w projekcie.

2. Zwiększona świadomość edukatorów na temat znaczenia zrozumienia procesu zatrudniania i jego powiązań z kwestiami wykraczającymi poza integrację młodych dorosłych z grup defaworyzowanych. Rezultat ten będzie widoczny dzięki:
– Bezpośrednim specjalistom pracującym z młodymi dorosłymi z grup defaworyzowanych ze społeczności oraz beneficjentom pośrednim biorącym udział w dzieleniu się programem 4Talents. A także dzięki specjalistom pracującym z modymi ludźmi i poznającym ich opinie.
– Bezpośrednim beneficjentom biorącym udział w szkoleniach
3. Podniesienie poziomu wyspecjalizowanych edukatorów i ich trenerów poprzez:
– nową wiedzę w zakresie praktyki zwiększania szans na zatrudnienie poprzez program 4Talents w Europie,
– nowe kompetencje w zakresie rozpoznawania sytuacji ryzyka u młodych dorosłych ze społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
– nowe umiejętności w dostosowywaniu praktyki zawodowej do przepisów obowiązujących w danym obszarze, dostępnych najlepszych praktyk oraz potrzeb młodych dorosłych z grup defaworyzowanych. .
4. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 8-miu organizacji poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w warsztaty dobrych praktyk, wydarzenia o charakterze multiplikacyjnym oraz dostęp do wszystkich produktów projektu i ekspertów. Będzie to wynikiem doświadczeń związanych z tworzeniem sieci kontaktów i partnerstwem, które zapewnimy w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu.